ASEAN Bilingual Programme

ASEAN BILINGUAL PROGRAMME “หลักสูตรทางเลือกที่มีครูประจําชั้นเป็นครูอาเซียนควบคู่กับครูไทย” เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 Asean Bilingual Programme: The students in Primary and the first…

Read More

Mini Bilingual Programme

MINI BILINGUAL PROGRAMME “เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่มากกว่า” เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และสุขศึกษา กับครูประจําวิชา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการฟัง…

Read More