ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2561

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

Mini Bilingual Programme

****************************************************************************************************

*  เปิดรับสมัครนักเรียน  ชาย – หญิง                          อายุตั้งแต่  2.10  ปี – 18  ปี  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

              ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เวลาทำการ)                          วันเสาร์เวลา  08.30 – 15.00 น.

*  ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

*  เรียนวิชาสามัญ  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  และบางรายวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการสอบประเมินผล

อนุบาล 1  – 2            ประเมินพัฒนาการความพร้อมด้านต่างๆและสอบสัมภาษณ์โดยครูไทย

อนุบาล 3 – ประถม 6    สอบข้อเขียน ( ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ) สอบสัมภาษณ์โดยครูไทยและครูต่างชาติ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6     สอบข้อเขียน ( ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ )

สอบสัมภาษณ์โดยครูไทย    ครูต่างชาติและผู้บริหาร

 

***************************************************************************************************

ประกาศผลสอบ            สอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  0 – 2149 – 0739 – 41

ลงทะเบียนมอบตัว        มอบตัวลงทะเบียน ภายในวันที่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ธุรการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์      

ค่าธรรมเนียมการเรียน    (สำหรับนักเรียนใหม่ที่ต้องชำระในวันลงทะเบียนมอบตัว)   แบ่งชำระเป็น 2 ภาคเรียน

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนมอบตัว

  1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน          จำนวน 2 ชุด  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา – มารดา จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ชุด (ปพ. 1, ปพ. 6, ใบรับรองอนุบาล)
  6. รูปถ่ายสี ของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือน /เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป )
  7. รูปถ่ายสี ของบิดา-มารดา ขนาด 1 นิ้ว                    จำนวน 2 รูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือน / เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)

 

****************************************************************************************************