เปิดรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้น อนุบาล 3
       ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเสริมทักษะทางด้านดนตรี
(Melodean) โดยมี ครูอาเซียนเป็นครูประจำชั้น คู่กับครูไทย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- 6
       เน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) วิทยาศาสตร์ (Science) สังคมศึกษา (Social Studies) สุขศึกษา (Health Education) และภาษาอังกฤษ (Language) โดยมี ครูต่างชาติ อาทิ  ครูฟิลิปปินส์ ครูมาเลเซีย ฯลฯ เป็นครูประจำชั้น คู่กับครูไทย