เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Nursery – Grade 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)
ระดับชั้น Nursery - Kindergarten 3
    ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
ระดับชั้น Grade 1- Grade 6
    เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Learning by doing)
ระดับชั้น Grade 7 – Grade 9
    จัดการเรียนการสอนโครงการ Gifted Programme สำหรับนักเรียนที่มีความถนัด
และความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเสริมทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษในการนำเสนอโครงงานต่างๆ เพื่อเตรียมพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น Grade 10 – Grade 12
    แผนการเรียนที่เปิดสอน
    •     แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
    •     แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ