เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Kindergarten 1- Year 8
         แผนการเรียนการสอนนานาชาติ (International Education Programme -IEP) จัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการทักษะการใช้ภาษา โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Learning by doing) นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาวิชาการ ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ กับครูเจ้าของภาษา (Native speaker) ยกเว้นในรายวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์ และเสริมทักษะภาษาจีน
       ระดับชั้น Kindergarten 1-3
          ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา
       ระดับชั้น Y.1-Y.8
          เน้นพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษา (listening, Speaking, Reading&Writing)     
          การเรียนรู้เนื้อหาวิชาการผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงและเสริมทักษะภาษาจีน โดยครูจีนเจ้าของภาษา