เปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4
ระดับชั้น อนุบาล 1-3
      ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเสริมทักษะทางด้านดนตรี (Melodion)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
      จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจ โดยเน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
   แผนการเรียนที่เปิดสอน
    •    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
    •    แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ